OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  č. 3/2001

OBCE KOVALOVICE

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

 

Zastupitelstvo obce Kovalovice se usneslo podle § 84 odst. 2, pís. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, vydat podle §10 tohoto zákona a v souladu s § 17 odst. 2, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen “zákon o odpadech“) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1.

Základní ustanovení.

Touto vyhláškou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Kovalovice

Čl. 2.

Obecné povinnosti.

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Spalování odpadů v domácích topeništích a na volném prostranství je zakázáno.

Čl. 3.

 Základní pojmy  

1. Odpad je movitá věc, které se osoba zbavuje  nebo má úmysl, nebo povinnost se jí                zbavit a

    přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k zákonu o odpadech.

2. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v „Seznamu nebezpečných odpadů“ a jakýkoliv           jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2          zákona o odpadech. Jedná se zejména o olejové filtry, olověné akumulátory, odpad        rtuti, výbojky, zářivky, monočlánky, televizory, ledničky a mrazničky, nátěrové hmoty,                 odpadní oleje, léky, zbytky chemických ochranných prostředků, a jim podobné látky a           obaly od těchto látek nebo textile těmito znečištěné.  

3. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických     osob, s vyjímkou  odpadů vznikajících u právnických osob a fyzických osob                        oprávněných k podnikání. Komunálním odpadem je i velkoobjemový odpad, který je               svým charakterem  podobný, ale pro své rozměry se do popelnicových nádob nevejde.

4. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup třídění,       přeprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

5. Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích               zařízení  v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

6. Původcem odpadu je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání při jejíž

    podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území     obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztehují povinnosti                původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem                        komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu                 určeném. Obec se současně  stane vlastníkem těchto odpadů.

7. Oprávněnou odobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle             zák.   

    č.185/2001 Sb. nebo podle zvláštních předpisů.

8. Pověřenou osobou je oprávněná osoba, se kterou obec uzavřela smlouvu na sběr,     třídění, využití, a zneškodnění odpadů.

9. Vlastník nemovitosti je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost. V       případě, že vlastník nemovitost neužívá, může plnit povinnosti vlastníka též osoba jím       pověřená, nebo správce nemovitost nebo osoba, která má k nemovitosti jiné právo     užívání.  

Čl. 4.

Nakládání s komunálním odpadem.       

 

1. Pro shromažďování a třídění komunálního opdadu jsou určeny tyto sběrné nádoby a

    zařízení:

a) sběrné nádoby (popelnice) ve vlastnictví fyzických osob - slouží k ukládání                 zbytkového odpadu po vytřídění, t.j. smetí, popel, nevratné obaly z domácností,                 kuchyňské odpady a pod. Ve vyjímečných případech, kdy  sběrné nádoby nestačí                 (jednorázový úklid a pod.),

    lze ukládat tento odpad do plastových pytlů výhradně určených k tomuto účelu 

    odebraných na OÚ Kovalovice. Vlastník nemovitosti je povinen osobám užívajícím 

   nemovitost umožnit uložení a přístup k  nádobám. Pravidelný svoz bude prováděn v

   intervalu 1x za 14 dnů. Nádoby budou přistaveny ke komunikacím tak, aby nebyla

   omezena průchodnost chodníků a to nejdříve 12 hod. před termínem svozu a odklizeny

   nejpozději 12 hod. po provedeném sběru. Do nádob není dovoleno ukládat inertní

   materiál, stavební odpad a zeminu. 

b) kontejnery na tříděný odpad, umístěné na návsi - sklo.

c) kontejner na velkoobjemový odpad, umístěn v ohrazeném prostoru v zahradě u

    kulturního zařízení, kde je možno tento ukládat za účasti osoby obcí pověřenou.

d) sběr nebezpečných odpadů se provádí 2x ročně mobilním způsobem. Dobu a místo

    provádění sběru oznámí obec nejméně 14 dnů předem obvyklým způsobem.

Do nádob uvedených pod bodem a, b, c, není dovoleno ukládat nebezpečný odpad.

2. Původci - právnické a fyzické osoby podnikající nebo provozující činnost na území                 obce, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu jako odpad komunální, mohou                využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu                    stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí. Toto ustanovení se        nevztahuje na odpad nebezpečný. 

Čl. 5.

Nakládání s ostatním odpadem.

1. Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a        fyzických osob oprávněných k podnikání, uloží tyto osoby  na řízené skládky nebo         předají  k recyklaci  osobám oprávněným, na vlastní náklady  . 

2. Mobilní sběr kovového šrotu a opotřebovaných pneumatik - obec  zajišťujě  jednkrát             ročně. Dobu oznamuje obvyklým způsobem. Toto ustanovení nevylučuje možnost           odevzdání přímo osobám oprávněným.

3. Autovraky je každý povinen předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k

    využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.

Čl. 6.

Povinnosti fyzických osob.

Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle  stanoveného systému ode dne účinnosti této vyhlášky, pokud ho sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a předpisy na ochranu životního prostředí.     

Čl. 7.

Kontrolní činnost.

Dohled nad nakládání s komunálními odpady provádí osoba pověřená obcí.

Čl. 8.

Sankce.

Porušení povinností při nakládání s odpady bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů o přestupcích a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

Čl. 9.

Zrušovací ustanovení.

Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 1/2001, která nabyla účinnosti 1.dubna 2001.

 

Čl. 10.

Vyhlášení a účinnost.

Vyhláška byla schválena usnesením zastupitelstva obce na zasedání dne 20.11.2001, a nabývá účinnosti dnem 1. ledna. 2001.

 

 

Ing. Honek Stanislav - starosta                        Ing. Sukovatá Jitka - místostarostka

 

 

 

Vyvěšeno dne 15.12.2001

 

Sňato   dne  2.1.2002.

 

 

 

Příloha č. 1

obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 obce Kovalovice o místních poplatcích,

kterou se stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v obci Kovalovice na osobu a rok.

 

 

Výpočet: Celkové náklady obce na sběr a svoz netříděného

                komunálního odpadu za rok 2001............................. 93.601Kč

                Počet osob hlášených k trvalému pobytu v obci ........     583.

                Počet osob, které vlastní stavbu sloužící nebo

                určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena

                k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.............................15  

 

                Náklady na jednu osobu .........................156,52 Kč.    

 

 

Sazba poplatku na osobu a rok (obou složek) činí 260 Kč.

 

 

V Kovalovicích dne 12.12.2002