OBEC KOVALOVICE

Vyhláška č.1/2004 

 

Ze dne 26.2.2004, o závazných částech změny č.II územního plánu sídelního útvaru KOVALOVICE, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/1999 ze dne 1.4.1999.

 

Zastupitelstvo v Kovalovicích na základě schválené změny č.II územního plánu sídelního útvaru Kovalovice vyhlašuje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, dne 26.2.2004 tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou je vymezena závazná část změny č.II územního plánu sídelního útvaru.

 

Článek 1

 

Vyhláška č.1/1999 se doplňuje takto:

 

Článek 9

 

Veřejně prospěšné stavby

 

9.1. Občanské vybavení:

Vybudování sportovně rekreačního areálu

Doplňuje se:

Rozšíření plochy pro sport o lokalitu Z4-dobudování sportovně rekreačního areálu

 

9.2. Komunikace a plochy pro dopravu

3. Vybudování místních komunikací pro bytovou výstavbu v západní části obce.

Doplňuje se :

3.1. V lokalitě změny Z4 – prodloužení místní komunikace v trase polní cesty.

3.2. V lokalitě změny Z4 – vybudování parkovací plochy podél navrhované místní komunikace.

 

9.3. Technická infrastruktura

Doplňuje se:

-         vybudování vodovodu, prodloužením stávajícího řadu v lokalitě změny Z4

-         vybudování kanalizace v lokalitě Z4

-         vybudování NTL plynovodu v lokalitě změny Z4

 

 

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem po jejím vyhlášení.

 

V Kovalovicích dne 26.2.2004

 

 

              Blahák Milan-starosta                                             Ing.Stanislav Honek-místostarosta

 

Vyvěšeno: 27.2.2004

Sejmuto : 10.3.2004