Usnesení č. 6/2003

Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 17.12.2003

 

Zastupitelstvo obce: konstatuje, že z 9. členů je přítomno 9., je tedy usnášeníschopné.

Zvolilo: - návrhovou komisi ve složení předseda: Pernica Stanislav, členové: Richter Jaromír, Šmerda Petr, zapisovatele: Kotvrdová Jiřina, a ověřovatele zápisu: Ing Stanislav Honek, Hřebíček Jan.

 

Zastupitelstvo obce:

 

-bere na vědomí : zprávu starosty k jednotlivým bodům programu

- projednání návrhu rozpočtu MŠ Kovalovice

- předplatné  do částky 4.000 Kč. bude účtováno v běžném roce.

 

- Schvaluje:

- přistoupení obce Kovalovice do systému IDS, za podmínky akceptování dalších požadavků

   obce plynoucí z podnětu občanů.

- obecně závaznou vyhlášku č.2/2003 o místních poplatcích s účinností od 2.1.2004.

- rozpočtové opatření  dle přílohy

- rozpočtové provizorium na rok 2004 v rozsahu roku 2003.

- doporučení inventární komise vyřadit neupotřebitelné věci  zjištěné v průběhu probíhající

   inventury, a tyto uvést v  invent. zápisu.

 

- rozhodlo:

- uzavřít smlouvu na obecní byty v délce trvání 1.rok, měsíční nájem zůstává stejný jako v 

   roce 2003. S účinností od 1.1.2004 do 31.12.2004.   

 

Pověřuje a ukládá:

- starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.

- účetní k úpravám položek jednotlivých § rozpočtu. 

 

Schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce

 

 

 

 

 

    ....................................                                                         .....................................

Ing.Stanislav Honek-místostarosta                                               Milan Blahák-starosta