Usnesení č. 2/2004

Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 14.4.2004

 

Zastupitelstvo obce:

konstatuje, že z 9. členů je přítomno osm, omluven Stanislav Pernica,  je tedy usnášeníschopné.

 

Zvolilo: - návrhovou komisi ve složení předseda: Tesař Pavel, členové: Richter Jaromír, Šmerda Petr, zapisovatele: Kotvrdová Jiřina, a ověřovatele zápisu: Ing Stanislav Honek, Hřebíček Jan.

 

Zastupitelstvo obce:

 

-bere na vědomí : zprávu starosty k jednotlivým bodům programu

-         informace o podání žádosti o dotaci na výsadbu další etapy Biocentra

-         informace o stavu příprav stavby dětského hřiště v areálu VúSA, stížnost-dopis pí. Julínkové Kovalovice č.p.12.

-         stanovisko místostarosty a seznámení ZO s dopisem pí. Šmerdové Marie - odpověď na úhradu pohledávky

-         zprávu ředitelky MŠ týkající se změny úvazku školnice + topič, kuchařky a s tím související navýšení mzdových prostředků z rozpočtu obce.  

 

- Schvaluje:

-          změnu stanov zájmového sdružení měst a obcí Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – ŠLAPANICKO

-          bezúplatný převod pozemku p.č. 242/2 v lokalitě za „Mlýnem“ od pozemkového fondu v souvislosti s Územním plánem SÚ Kovalovice využití pozemků pro veřejné účely.

-          zhotovitele  rekonstrukce obecního rozhlasu, firmu : Pavel Kuběja – EMPEMONT.

-          rozpočtová opatření dle přílohy

 

Pověřuje a ukládá:

-          starostovi zaslat odpověď na stížnost pí.Julínkové týkající se dětského hřiště.

-          místostarostovi zaslat vyjádření k dopisu  pí. Šmerdové Marii.

-    starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.

 

 

Schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.

 

 

 

 

    ....................................                                                         .....................................

Ing.Stanislav Honek-místostarosta                                               Milan Blahák-starosta