Usnesení č. 3/2004

Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 19.5.2004

 

 

Zastupitelstvo obce:

konstatuje, že z 9. členů je přítomno 8,omluven Tesař Pavel,  je tedy usnášeníschopné.

 

Zvolilo: - návrhovou komisi ve složení předseda: Pernica Stanislav, členové: Richter Jaromír, Šmerda Petr, zapisovatele: Kotvrdová Jiřina, a ověřovatele zápisu: Ing Stanislav Honek, Hřebíček Jan.

 

Zastupitelstvo obce:

 

-bere na vědomí :

-          zprávu starosty o plnění úkolů z minulého zasedání

-          zprávu starosty k jednotlivým bodům programu

-          zprávu o poskytnutých dotacích na rok 2004

-          zprávu o ukončení pronájmu restaurace

 

- Schvaluje:

-          příjem  poskytnuté neinvestiční dotace ve výši 60.000,- Kč na výstroj a výzbroj z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Kovalovice.

-           změnu stanov zájmového sdružení měst a obcí Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – ŠLAPANICKO.

-          členský  příspěvek Svazku měst a  obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko  5,-Kč na občana a rok 

-          příjem poskytnuté dotace z POV na rekonstrukci školní jídelny MŠ Kovalovice ve výši 150.000,-Kč

-          příjem dotací na akce prostřednictvím Mikroregionu Rokytnice – sportoviště 60.000, čekárna 35.000, památky 14.000,-Kč.

-          rozpočtová opatření dle přílohy

-          starostovi odměnu do výše dorovnání dle nařízení vlády č.37/2004 Sb.

-          vydání záměru na pronájem restaurace Na Tvrzi.

 

Pověřuje a ukládá:

 

-    starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.

 

 

Schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.

 

 

 

 

    ....................................                                                         .....................................

Ing.Stanislav Honek-místostarosta                                               Milan Blahák-starosta