Usnesení č. 4/2004

Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 14.7.2004

 

 

Zastupitelstvo obce:

konstatuje, že z 9. členů je přítomno 9, je tedy usnášeníschopné.

 

Zvolilo: - návrhovou komisi ve složení předseda: Pernica Stanislav, členové: Richter Jaromír, Šmerda Petr, zapisovatele: Kotvrdová Jiřina, a ověřovatele zápisu: Ing Stanislav Honek, Hřebíček Jan.

 

Zastupitelstvo obce:

 

-bere na vědomí :

-          zprávu starosty k jednotlivým bodům programu

-          informace o stavu invest. akce rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Kovalovice

-          informace-rekonstrukce místního rozhlasu

 

schvaluje:

-          na základě výsledku výběrového řízení pronajmout restauraci na Tvrzi panu    Bořivoji Mazlovi a současně i nájemní smlouvu.

-          záměr odkoupit letní výčep  pana Gregory

-          smlouvu o nájmu pozemků p.č. 285 a p.č. 519 v k.ú.Kovalovice  s Mikroregionem Rokytnice pro účely využití informačního sportovního a odpočinkového zařízení na cyklotrasách Mikroregionu Rokytnice.

-          zařazení  křížů na pozemcích parc.č. 667, 352/1, 519, 549 a 962 v k.ú.Kovalovice v celkové ceně 112.900,- Kč. podle  znaleckého posudku č. 416/46/2004 vypracovaném Ing. Radko Semrádem do majetku obce

-          rozpočtová opatření dle přílohy. 

 

Pověřuje a ukládá:

-          starostovi uzavřít nájemní smlouvu na restauraci od 1.8.2004 a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku s  Mikroregionem Rokytnice, vše podle schválených zásad

-    starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.

 

 

Schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.

 

 

 

 

    ....................................                                                         .....................................

Ing.Stanislav Honek-místostarosta                                               Milan Blahák-starosta