Usnesení č. 5/2004

Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 6.10.2004

 

Zastupitelstvo obce:

konstatuje, že z 9. členů je přítomno 8, omluvena Jiřina Kotvrdová, je tedy usnášeníschopné.

 

Zvolilo: - návrhovou komisi ve složení předseda: Pernica Stanislav, členové: Richter Jaromír, Šmerda Petr, zapisovatele: Tesař Pavel, a ověřovatele zápisu: Filip Petr, Hřebíček Jan.

 

Zastupitelstvo obce:

 

-bere na vědomí :

-          zprávu starosty k jednotlivým bodům programu

-          kontrola úkolů z minulého zasedání

-          informaci o dotaci na pokračování výsadby Biocentra v lokalitě „Pastviska“- byla zamítnuta

 

-schvaluje:

-          pověření MěÚ Šlapanice k výkonu činnosti přestupkové komise, vzhledem k tomu, že obec Kovalovice si sama nemůže zajistit projednávání přestupků a přestupkovou agendu. 

-          změnu výše poplatku na dítě v MŠ Kovalovice

-          nájemní smlouvu na obecní byt

-          finanční kontrolu v MŠ dle § 9 odst. 3 zákona 320/2001 Sb - bez závad

-          rozpočtová opatření dle přílohy.

-          prodloužení smlouvy s firmou AVE CZ odpadové hospodářství na svoz komunálního, separace a nebezpečného odpadu.  

-rozhodlo:

-          povolit kácení dřevin dle zápisu komise

 

Pověřuje a ukládá:

-     starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.

 

 

Schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.

 

 

 

 

    ....................................                                                         .....................................

Ing.Stanislav Honek-místostarosta                                               Milan Blahák-starosta