Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kovalovice,

konaného dne 14.11.2002.

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

- konstatuje, že z devíti zvolených členů   zastupitelstva je přítomno 8 členů, omluven 1, je   

   tedy usnášeníschopné.

 

- slib složili všichni přítomi zvolení členové zastupitelstva obce

 

- bere na vědomí zprávu mandátové komise, která ověřila výsledky voleb dle zápisu

  dodaného registračním úřadem a Českým statistickým úřadem.

 

- schvaluje  průběh a výsledek voleb starosty a místostarosty podle kterých byl zvolen:

  starostou obce Milan Blahák, narozen 11.3.1970, bytem Kovalovice č.p. 32. osmi. hlasy z  

   8 přítomných členů Zastupitelstva obce

  místostarostou Ing. Stanislav Honek, narozen 28.8.1936, bytem Kovalovice č.p. 26, sedmi

  hlasy z 8 přítomných členů Zastupitelstva obce.

 

- rozhodlo  osmi hlasy, že starosta  bude pro svoji funkci dlouhodobě uvolněn

 

  ustavit výbor finanční ve složení předseda Jiřina Kotvrdová, členové: Stanislav Pernica,

  Petr Šmerda

  ustavit výbor kontrolní ve složení předseda Jaromír Richter, členové: Jan Hřebíček,

  Pavel  Tesař

 

- rozhodlo, do příjetí nového nebo úprav,  řídit se jednacím řádem předchozího zastupitelstva

  obce.  

 

Usnesení bylo schváleno osmi  z osmi přítomných členů zastupitelstva obce.

 

 

V Kovalovicích dne 14.11.2002

 

 

 

 

Blahák Milan - starosta                                               Ing.Honek - místostarosta