poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě vúředních dnech a hodinách:

  Pondělí 8:00 - 12:00     12:30 - 17:00
  Středa 8:00 - 12:00     12:30 - 17:00
 2. Telefonické podání: pevná linka - 544 251 101
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@kovalovice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Kovalovice 10, 664 06 Viničné Šumice

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí 8:00 - 12:00     12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00     12:30 - 17:00

Telefonické podání: pevná linka - 544 251 101

poštou na adresu Obecní úřad, Kovalovice 10, 664 06 Viničné Šumice

Elektronicky na e-mail: podatelna@kovalovice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: t7db284
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti

- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

1/2 hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

200,- Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) jednostranná

3,- Kč

fotokopie formátu A 4 oboustranná

4,- Kč

fotokopie ze sešitů a vázaných předloh formát A4 jednostranná

4,- Kč

Fotokopie ze sešitů a vázaných předloh formát A4 obostranná

5,-Kč

Tisk z počítače na laserové tiskárně                                       5,-Kč
Vypalování na nosič CD

20,-Kč

Scan - v případě scanování je třeba nejdříve pořídit kopie dokumentů, cena se odvíjí od očtu a velikosti stránek jako u kopírování stránek    
Náklady na poštovné, poplatky za telefonní a jiné spojení, na odborné posudky a jiné služby poskytované jiným subjektem budou stanoveny na základě smluvních sazebníků poskytovatele.   

V sazebníku nejsou uvedeny položky, účtované dle zákona o správních poplatcích č.634/2004 Sb., v platném znění. Změna sazebníku, zapříčiněná změnou ceny poštovních a jiných služeb je vyhrazena. Náklady, které bezprostředně nesouvisí se zpracovávanou informací, nebo které byly vynaloženy na informaci, která nebyla nakonec žadateli poskytnuta jsou k tíži OÚ Kovalovice 

ceník vyvěšen  na el. úřední desce 29.9.2017

 
Kopírovaná, vytisknutá či písemná informace bude vydána až po zaplacení stanovených poplatků  
Tento sazebník je platný od 1.10.2017 Schválil: Milan Blahák, starosta 

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

2022 

20230104162124323.pdf

20230104162235562.pdf

 2021- neevidujeme žádné žádosti

 2020

 2019

žádost Energie Pro.pdf č. j. 226/2019/OÚ

odpověď Energie Pro 226/2019/OÚ.pdf

žádost 20200115114816558.pdf

odpověď 20190821133352803.pdf

 

2018

201805240942.pdf..odpověď

201805240940.pdf..žádost

žádost A.M..pdf

odpověď a.m..pdf

odpověď a.m..pdf

20181120102840819.pdf- žádost č.j. 606/2018

- rozhodnutí k vyřízení žádosti.doc

 Energie Pro s.r.o.- poslání smlouvy plynu + průvodní dopis ze dne 5.12.2018.do

Tato stránka nemá žádné podstránky.

 

20181220110624268.pdf-upřesnění podání a kopie smluv

2017

106-6-2017 žádost.pdf

106-6-2017 odpověď.doc

106-5-2017 žádost.pdf   106-5-2017 odpověď.pdf

106-4-2017 žádost.pdf   106-4-2017 odpověď.pdf

106-3-2017 odp.pdf

106-3-2017 odp.pdf

106-2-2017 odp.pdf

106-2-2017 žád.pdf

106-1-2017 žádost.pdf  106-1-2017 odpověď.doc

 

 

 Energie Pro s.r.o.- poslání smlouvy plynu + průvodní dopis ze dne 5.12.2018.doc20181220110624268.pdf20181220110624268.pdf

20. 5. Zbyšek

Zítra: Monika

žstvo SDH Kovalovice

http://sdhkovalovice.cz/

http://ms-kovalovice.webnode.cz/

www.centrum-ctyrlistek.cz

http://krizport.firebrno.cz/

www.tip-prace.cz

www.kudyznudy.cz

http://www.cityportals.cz/web/kovalovicecz

Apartman pod borovicí - Kovalovice.pdf - ubytování kousek od koupacího biotopu

 

www.farnostpozorice.cz

Foto biotop.jpg

www.portal.gov.cz

 

"Psí školička BaF – místo, kde si vaši pejsci hrají, běhají s
kamarády, učí se trochu poslouchat, sportují na překážkách a
hlavně se spolu s vámi dobře pobaví. To vše v klidném čistém
prostředí oploceného sadu mimo městskou zástavbu a pod vedením
zkušených učitelů."

www.psiskolicka.cz

www.velehrad.eu

Návštěvnost stránek

488809