Zákon o střetu zájmů č.159/2006 Sb.

 Povinně zveřejňované informace

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů dále jen („zákon“)  ukládá veřejným funkcionářům povinnost  podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“), která jsou  evidenčním orgánem vedena v registru oznámení (dále jen „registr“).

U  Obce Kovalovice jsou veřejnými funkcionáři:

§  člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn

§  místostarosta obce , který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn

registr vede evidenční orgán, kterým je:

§  starosta obce Kovalovice

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Žádost o nahlédnutí do registru lze  podat:

§  osobně u evidenčního orgánu

§  prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

§  elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu  (podepsána elektronickým podpisem)

Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, podpis žadatele.

Údaje uvedené v žádosti pracovník evidenčního místa ověří na základě Vámi předloženého průkazu totožnosti

Poté Vám  umožní  nahlédnout  do registru, nebo Vám udělí uživatelské jméno a přístupové heslo. Uživatelské jméno a přístupové heslo Vás opravňuje nahlížet: http://kovalovice.udesky.cz/ do registru v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.

Poučení

Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem.

Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.

Zpracováváním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

Sdělení evidenčnímu orgánu

Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem.

Technické podmínky nahlížení do registru

Oznámení  v registru jsou zveřejňována  jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč, např. Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Amos Software.

Ochrana osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  stanoví v § 18 odst. 2, že správce, který provádí zpracování osobních údajů podle § 18 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů podle § 35, byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou.

Účel zpracování:

Vedení registru a plnění dalších povinností v souladu se zákonem.

Kategorie osobních údajů:

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování, údaje           o vykonávaných činnostech,  o majetku,  o příjmech, darech a závazcích.

Kategorie subjektu údajů:

Veřejní funkcionáři uvedeni v § 2 odst. 1 písm. k) a m) a v § 2 odst. 2 písm. e) zákona, žadatelé o nahlížení do registru podle § 13 odst. 2 zákona, sdělovatelé podle § 13 odst. 6 zákona a oznamovatelé podle § 13 odst. 8 zákona.

Kategorie příjemců:

Žadatelé, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doba uchování:

Oznámení – 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného činitele.

Žádost o nahlížení – 5 let ode dne jejího podání.

Poté bude s písemnostmi nakládáno v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.

 ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ verze po novele.doc                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 4. Julius

Zítra: Aleš

žstvo SDH Kovalovice

http://sdhkovalovice.cz/

http://ms-kovalovice.webnode.cz/

www.centrum-ctyrlistek.cz

http://krizport.firebrno.cz/

www.tip-prace.cz

www.kudyznudy.cz

http://www.cityportals.cz/web/kovalovicecz

Apartman pod borovicí - Kovalovice.pdf - ubytování kousek od koupacího biotopu

 

www.farnostpozorice.cz

Foto biotop.jpg

www.portal.gov.cz

 

"Psí školička BaF – místo, kde si vaši pejsci hrají, běhají s
kamarády, učí se trochu poslouchat, sportují na překážkách a
hlavně se spolu s vámi dobře pobaví. To vše v klidném čistém
prostředí oploceného sadu mimo městskou zástavbu a pod vedením
zkušených učitelů."

www.psiskolicka.cz

www.velehrad.eu

Návštěvnost stránek

484523