Provozní řád

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Provozní řád víceúčelového hřištěProvozovatel hřiště:

Obec Kovalovice, Kovalovice 10, PSČ 664 06 

Rezervace hřiště přes tlačítko rezervace v horní části stránky.  Klíče půjčuje: Milan Blahák 731 587 493, Ivoš Sukovatý 606 123 349, Marek Kousalík 602 791 779, Pavel Filip 732 911 146.

V letních měsících při provozu koupaliště je možné také půjčit klíče u pokladny biotopu či v kiosku.

Výše uvedeným lidem se také nahlašuje poškození, poruchy a závady hřiště, nejlépe zdokumentovat - poslat foto.  

Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí! Provozovatel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu! Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků.


Provozní podmínky:

 • Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích, skateboardu apod.
 • Dětem mladším 10 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 • Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v uzavíratelných lahvích.
 • Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.
 • V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.
 • Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování nebo při svévolném ničení a poškozování sportovního zařízení budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé odpovědnosti za způsobené škody. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.
 • Seznámení s tímto řádem je povinností všech organizátorů (pořadatelů, resp. pedagogického dozoru) skupiny cvičenců (sportovců). Ostatní zájemci se musí seznámit s provozním řádem před užíváním sportovních ploch.
 • Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je nájemce oprávněn jej ze sportoviště vykázat.

Na multifunkčním hřišti je možné provozovat tyto sporty:

 • Tenis, nohejbal, volejbal, malá kopaná, košíková.

Doba využití pro veřejnost

 • Denně: 9:00 – 21:00 hodin.
 • V zimních měsících tj. od října do dubna je vstup na víceúčelové hřiště pro veřejnost pouze při venkovní teplotě nad +5°C a bez sněhové pokrývky.
 • Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena dle světelných a klimatických podmínek.
 • Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou!
 • K evidenci obsazenosti slouží on-line rezervační systém. Minimální hrací doba je 60 min. Hráči si musí hrací dobu objednat on-line na webu http://www.sokolkovalovice.cz/rezervace/?playround_id=8 . Postup rezervace hřiště: zvolte si datum a čas v kalendáři a vyplňte své identifikační údaje. Následně budete kontaktovat správce hřiště ohledně klíčů, zapůjčení zařízení a úklidu. Rezervaci je třeba provést minimálně 24 hodin předem, případně se dohodnout se správcem. Rezervace se stává potvrzenou až po kontaktu a domluvě se správcem hřiště.
 • Nelze-li ze strany objednatele dodržet rezervovaný čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději v den rezervace do 3 hodin před začátkem hrací doby.

 

Povinnosti uživatele:

 • Uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení (síť, sloupky, ostatní

vybavení) zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání hřiště.

 • Při odchodu ze sportoviště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek.
 • Uživatel je povinen osobně nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním ostatních uživatelů v areálu, a tyto škody nebo ztráty provozovateli hřiště nahradit.
 • Správce hřiště je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu. Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši.
 • Míče a jiné sportovní náčiní si zajišťují hráči sami. Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.

V areálu hřiště je dále zakázáno:

 • kouřit v celém prostoru hřiště,
 • konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
 • odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,
 • poškozovat zařízení areálu a zeleň,
 • vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 • používat otevřený oheň,
 • manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
 • přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,
 • lézt po konstrukcích, sítích apod.,
 • přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
 • vodit psy a jiná zvířata na hřiště,
 • provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání víceúčelového hřiště a klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí.

Správce hřiště je povinen:

 • vést evidenci návštěvnosti hřiště,
 • kontrolovat, zda nedošlo k poškození sportoviště či jeho zázemí,
 • nedodržování provozního řádu hlásit neprodleně starostovi nebo policii ČR

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR 158

Zdravotnická zách. služba 155

Hasiči 150

 

Cena zapůjčení hřiště:

 • Děti do 18 let mají vstup zdarma, je ale vždy nutná rezervace
 • 1 hodina 150,- Kč, 1 hodina se vstupem do předsálí sokolovny 200,-Kč
 • 1 hodina se vstupem do šaten sokolovny s možností osprchování 250,- Kč + osvětlení  
 • Platba hotově při vrácení klíčů nebo u pokladny koupaliště, je-li v provozu.     
   

 

                                                                   V Kovalovicích dne 25.5.2023